“МАРҮГОТО ЯПОН ХЭЛ БА СОЁЛ” СУРАХ БИЧГИЙН ТУХАЙ СОЁЛ” СУРАХ БИЧГИЙН ТУХАЙ
“МАРҮГОТО ЯПОН ХЭЛ БА СОЁЛ” СУРАХ БИЧГИЙН ТУХАЙ СОЁЛ” СУРАХ БИЧГИЙН ТУХАЙ

“Марүгото япон хэл ба Соёл” Сурах бичиг нь JF Стандартад тулгуурласан япон хэлний сургалтын нэг хэрэглэгдэхүүн юм.

Марүгото япон хэл ба соёл сурах бичиг нь асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, өөр бусдын соёлыг ойлгох чадварыг хөгжүүлэх замаар дэлхийн хүмүүс хоорондын харилцан ойлголцолд хувь нэмэр болохуйц япон хэлний сургалтыг зорилгоо болгодог.