БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
“KPI БА ЧАДАМЖИЙН УДИРДЛАГА” СЭДЭВТ АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТДАА УРЬЖ БАЙНА
2022-01-14

1) Сургалтын танилцуулга:

Сүүлийн жилүүдэд Монголын дунд болон томоохон хэмжээний аж ахуйн нэгжүүдэд байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагын ерөнхий бүтэц болох KPI-ийн удирдлага ихээхэн дэлгэрч байгаагийн зэрэгцээ KPI-д суурилсан хүний нөөцийн үнэлгээ, цалин урамшууллын системийг нэвтрүүлж буй байгууллагуудын тоо нэмэгдсээр байна.

Уг сургалтаар ур чадварыг хөгжүүлэх гол тогтолцоо болох “Чадамжийг хөгжүүлэх бодлого”-ын талаар дасгал ажил хийж, чадамжийг хөгжүүлэх аргачлалыг бодитоор эзэмшинэ.

2) Хугацаа: 2022.02.14-18 (Даваа-Баасан),  15:00-19:30

3) Хамрагдах хүн:

KPI-ийг хэрэгжүүлж буй байгууллагын удирдах албан тушаалтан, хүний нөөцийн менежер, бизнесийн зөвлөхүүд

4) Хамрагдах хүний тоо:

Танхимын анги: 30 хүн

Цахим анги: 8 хүн

5) Сургалтын төлбөр: 240.000 төгрөг

6) Хичээл заах багш: Кавагүчи Шиничиро (Ph.D)

Хоккайдо их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. Японы бүтээмжийн төвийн олон улсын хэлтэст зөвлөх, MSCI компанид ТУЗ-ийн дарга, Азийн бүтээмжийн төвийн мэргэжилтэн, EBRD зөвлөх, ЖАЙКА-ийн төслийн мэргэжилтэн, Монгол-Японы төвийн богино хугацааны мэргэжилтнээр тус тус ажиллаж буй бөгөөд 2002 оноос хойш Монгол компаниудад менежментийн үнэ цэнэтэй зөвлөгөөг өгсөөр ирсэн.

7) Сургалтын агуулга:

Өдөр

Агуулга

Цагийн хуваарь

02 сарын 14 Даваа

Нэгдүгээр бүлэг: Хүний нөөцийг болон байгууллагыг үр дүнтэй удирдаж, ажиллуулах KPI-ийн удирдлага 

  1. Хүний нөөцийг болон байгууллагыг үр дүнтэй удирдаж, ажиллуулах KPI-ийн удирдлагын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх

1-1. KPI-ийн удирдлага нь хүний нөөц болон байгууллагад   

    шаардлагатай болдог шалтгаан

1-2. KPI-ийн удирдлагын арга

1-3. KPI-ийн удирдлагын явцад үүсэх буруу ойлголт болон алдаа

1-4. KPI-ийг хэрэгжүүлэхэд саад болох хүчин зүйл

1-5. Японы компаниудын KPI-ийн удирдлагын жишээ

Сургалт

 

15:00-19:30

 

Завсарлага:

16:20-16:30 /10 мин/

17:50-18:10

/20 мин/

 

02 сарын 15 Мягмар

Хоёрдугаар бүлэг: Менежментийг (стратеги/бизнес процесс/үйл ажиллагааны процесс) харагдахуйц болгох арга хэрэгсэл болох KPI-ийн удирдлага

  1. Менежментийг харагдахуйц болгох арга хэрэгсэл болох KPI-ийн удирдлагын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх

2-1. Менежментийг харагдахуйц болгох гэдэг нь

2-2. Харагдахуйц болсон менежментийн давуу тал

2-3. KPI-ийн удирдлагыг харагдахуйц болгох менежментийг

    хэрэгжүүлэх үе шат

  • 1-р үе шат: Компанийн дээд түвшний зорилтыг харагдахуйц болгох
  • 2-р үе шат: Компанийн гадаад, дотоод бизнесийн орчныг харагдахуйц болгох
  • 3-р үе шат: Менежментийн стратегийг харагдахуйц болгох
  • 4-р үе шат: KPI-д тулгуурлан компанийн гүйцэтгэлийн удирдлагыг харагдахуйц болгох
  • 5-р үе шат: Мониторингийн системийг харагдахуйц болгох

02 сарын 16

Лхагва

02 сарын 17 Пүрэв

2022.02.18

(Баасан)

 

Гуравдугаар бүлэг: Стратегит хүний нөөцийн удирдлага, хэрэгжилтийг харагдахуйц болгох арга хэрэгсэл болох KPI-ийн удирдлага
  1. Стратегит хүний нөөцийн удирдлага, хэрэгжилтийг харагдахуйц болгох арга хэрэгсэл болох KPI-ийн удирдлагын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх  

3-1. Нийт компанийн хэмжээнд шаталсан KPI-ийг хэрэгжүүлэх

3-2. Үйл ажилагааны шинжилгээний арга, бүтэцлэгдсэн асуултын арга

3-3. KPI болон чадамжийг тусгасан PDCA-д суурилсан бүтэцлэгдсэн ажлын байрны шинжилгээ

3-4. Ажлын байрны шинжилгээний дүнг тусгасан ажлын байрны тодорхойлолт

3-5. KPI-д суурилсан үйл ажиллагааны процессийн шинжилгээ болон ажлын байрны тодорхойлолт

3-6. KPI болон чадамжийн гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй уялдсан цалин, урамшууллын загвар

Сүүлийн үеийн KPI удирдлагын чиг хандлага (KPI удирдлага болон эрсдэлийн удирдлагын харилцан хамаарал)

8) Гэрчилгээ: 70-аас дээш хувийн ирцтэй оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.

9) Бүртгэл: Энд дарж онлайнаар бүртгүүлнэ үү.  

10) Холбоо барих:

Утас:                           75110879 (Ext.3)
Цахим хаяг:               anudari@japan-center.mn , sarnai@japan-center.mn

Цахим хуудас:           www.japan-center.mn

Фэйсбүүк хуудас:      https://www.facebook.com/Mojc.business